Politika e privatësisë

Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. dhe filialet e saj (bashkë, "DNAKE", "ne") respektojnë privatësinë tuaj dhe trajtojnë të dhënat tuaja personale në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.Kjo politikë e privatësisë ka për qëllim t'ju ndihmojë të kuptoni se cilat të dhëna personale mbledhim, si i përdorim ato, si i mbrojmë dhe ndajmë dhe si mund t'i kontrolloni ato.Duke hyrë në faqen tonë të internetit dhe/ose duke i zbuluar të dhënat tuaja personale neve ose partnerëve tanë të biznesit në avancimin e marrëdhënieve tona të biznesit me ju, ju pranoni praktikat e përshkruara në këtë politikë të privatësisë.Ju lutemi lexoni me kujdes sa vijon për të mësuar më shumë rreth politikës sonë të privatësisë ("kjo politikë").

Për të shmangur dyshimet, termat e mëposhtëm do të kenë përkufizimet e paraqitura më poshtë.
● "Produktet" përfshijnë softuerin dhe harduerin që shesim ose licencojmë klientëve tanë.
● "Shërbimet" nënkuptojnë shërbime post/pas shitjes dhe shërbime të tjera të produkteve nën kontrollin tonë, qoftë online ose offline.
● "Të dhënat personale" do të thotë çdo informacion që i vetëm ose i kombinuar me informacione të tjera mund të përdoret për t'ju identifikuar, kontaktuar ose lokalizuar me lehtësi, duke përfshirë por pa u kufizuar në emrin, adresën, adresën e emailit, adresën IP ose numrin tuaj të telefonit.Ju lutemi vini re që të dhënat tuaja personale të mos përfshijnë informacione që janë anonimizuar.
● "Cookies" do të thotë pjesë të vogla të informacionit që ruhen nga shfletuesi juaj në hard diskun e kompjuterit tuaj, i cili na mundëson të njohim kompjuterin tuaj kur të ktheheni në shërbimet tona online.

1. Për kë zbatohet kjo politikë?

Kjo politikë zbatohet për çdo person fizik për të cilin DNAKE mbledh dhe përpunon të dhënat e tij personale si kontrollues i të dhënave.

Një përmbledhje e kategorive kryesore është renditur më poshtë:
● Klientët tanë dhe punonjësit e tyre;
● Vizitorët në faqen tonë të internetit;
● Palët e Treta që komunikojnë me ne.

2. Çfarë të dhënash personale mbledhim?

Ne mbledhim të dhëna personale që ju na jepni drejtpërdrejt, të dhëna personale të krijuara gjatë vizitës suaj në faqen tonë të internetit dhe të dhëna personale nga partnerët tanë të biznesit.Ne kurrë nuk do të mbledhim të dhëna personale që zbulojnë origjinën tuaj racore ose etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filozofike dhe çdo të dhënë tjetër të ndjeshme të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

● Të dhënat personale që ju na jepni drejtpërdrejt
Ju na jepni drejtpërdrejt detajet e kontaktit dhe të dhëna të tjera personale kur ndërveproni me ne nëpërmjet metodave të ndryshme, për shembull, kur bëni një telefonatë, dërgoni një email, bashkoheni në një video konferencë/takim ose krijoni një llogari.
● Të dhënat personale të krijuara gjatë vizitës suaj në faqen tonë të internetit
Disa nga të dhënat tuaja personale mund të gjenerohen automatikisht ndërsa vizitoni faqen tonë të internetit, për shembull, adresa IP e pajisjes suaj.Shërbimet tona në internet mund të përdorin cookie ose teknologji të tjera të ngjashme për të mbledhur të dhëna të tilla.
● Të dhënat personale nga partnerët tanë të biznesit
Në disa raste, ne mund të mbledhim të dhënat tuaja personale nga partnerët tanë të biznesit siç janë shpërndarësit ose rishitësit të cilët mund t'i mbledhin këto të dhëna nga ju në kontekstin e marrëdhënies suaj të biznesit me ne dhe/ose partnerin e biznesit.

3.Si mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale?

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

● Kryerja e aktiviteteve të marketingut;
● Ofrimi i shërbimeve tona dhe mbështetjes teknike;
● Duke ju ofruar përditësime dhe përmirësime për produktet dhe shërbimet tona;
● Sigurimi i informacionit bazuar në nevojat tuaja dhe përgjigjja ndaj kërkesave tuaja;
● Për administrimin dhe përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve tona;
● Për hetimin e vlerësimit për produktet dhe shërbimet tona;
● Vetëm për qëllime të brendshme dhe të lidhura me shërbimin, parandalimin e mashtrimit dhe abuzimit ose qëllime të tjera të lidhura me sigurinë publike;
● Komunikimi me ju me telefon, email ose metoda të tjera komunikimi për zbatimin e qëllimeve përkatëse të përshkruara më sipër.

4.Përdorimi i Google Analytics

Ne mund të përdorim Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google, Inc. Google Analytics përdor cookie ose teknologji të tjera të ngjashme për të mbledhur dhe ruajtur informacionin tuaj, i cili bëhet anonim dhe jopersonal.

Ju mund të lexoni politikën e privatësisë së Google Analytics në https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ për më shumë informacion.

5.Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale?

Siguria e të dhënave tuaja personale ka një rëndësi të madhe për ne.Ne kemi marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga aksesi i paautorizuar brenda nesh ose jashtë, dhe nga humbja, keqpërdorimi, ndryshimi ose shkatërrimi në mënyrë arbitrare.Për shembull, ne përdorim mekanizma të kontrollit të aksesit për të lejuar vetëm akses të autorizuar në të dhënat tuaja personale, teknologji kriptografike për konfidencialitetin e të dhënave personale dhe mekanizma mbrojtës për të parandaluar sulmet e sistemit.
Personat që kanë akses në të dhënat tuaja personale në emrin tonë kanë detyrën e konfidencialitetit, ndër të tjera në bazë të rregullave të sjelljes dhe rregullave të praktikës profesionale të zbatueshme për ta.

Në lidhje me periudhat e ruajtjes së të dhënave tuaja personale, ne jemi të përkushtuar që të mos i mbajmë ato më gjatë se sa është e nevojshme për të arritur qëllimet e përcaktuara në këtë politikë ose për të respektuar legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.Dhe ne përpiqemi të sigurojmë që të dhënat e parëndësishme ose të tepërta të fshihen ose anonimizohen sa më shpejt që të jetë e mundur në mënyrë të arsyeshme.

6.Si i ndajmë të dhënat tuaja personale?

DNAKE nuk tregton, jep me qira apo shet të dhënat tuaja personale.Ne mund t'i ndajmë informacionin tuaj me partnerët tanë të biznesit, shitësit e shërbimeve, agjentët dhe kontraktorët e autorizuar të palëve të treta (bashkë, "palë të treta" më poshtë), administratorët e llogarisë së organizatës suaj dhe bashkëpunëtorët tanë për cilindo nga qëllimet e përcaktuara në këtë politikë.
Për shkak se ne e bëjmë biznesin tonë globalisht, të dhënat tuaja personale mund të transferohen te palët e treta në vende të tjera, të mbahen dhe të përpunohen në emrin tonë për qëllimet e lartpërmendura.

Palët e treta të cilave ne u ofrojmë të dhënat tuaja personale mund të jenë vetë përgjegjëse për respektimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave.DNAKE nuk është as përgjegjëse dhe as përgjegjëse për përpunimin e të dhënave tuaja personale nga këto palë të treta.Në masën që një palë e tretë përpunon të dhënat tuaja personale si përpunues i DNAKE dhe për këtë arsye vepron me kërkesën dhe udhëzimet tona, ne lidhim një marrëveshje për përpunimin e të dhënave me këtë palë të tretë, e cila plotëson kërkesat e përcaktuara në legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave.

7.Si mund t'i kontrolloni të dhënat tuaja personale?

Ju keni të drejtë të kontrolloni të dhënat tuaja personale në disa mënyra:

● Ju keni të drejtë të na kërkoni që t'ju informojmë për çdo të dhënë tuajën personale që ne mbajmë.
● Ju keni të drejtë të na kërkoni të korrigjojmë, plotësojmë, fshijmë ose bllokojmë të dhënat tuaja personale nëse ato janë të pasakta, të paplota ose po përpunohen në kundërshtim me ndonjë dispozitë ligjore.Nëse zgjidhni të fshini të dhënat tuaja personale, duhet të jeni të vetëdijshëm se ne mund të ruajmë disa nga të dhënat tuaja personale në masën e kërkuar për të parandaluar mashtrimin dhe abuzimin dhe/ose për të përmbushur kërkesat ligjore të lejuara me ligj.
● Ju keni të drejtë të çregjistroni emailet dhe mesazhet nga ne në çdo kohë dhe pa kosto nëse nuk dëshironi t'i merrni më ato.
● Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale.Ne do të ndërpresim përpunimin nëse kërkohet me ligj për ta bërë këtë.Ne do të vazhdojmë me përpunimin nëse ka arsye të justifikuara të domosdoshme për ta bërë këtë që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja ose që lidhen me sjelljen, ushtrimin ose vërtetimin e një veprimi ligjor.

8. Kontaktet tona dhe procedura e ankesave tuaja

Please contact us by sending an email to marketing@dnake.com if you have any questions regarding this policy or if you would like to exercise your rights to control your personal data.
If you believe that we have breached this policy or any applicable data protection legislation, you may lodge a complaint by sending an email to marketing@dnake.com. Please provide us with specific details about your complaint as well as any supporting evidence. We will investigate the issue and determine the steps that are needed to resolve your complaint appropriately. We will contact you if we require any additional information from you and will notify you in writing of the outcome of the investigation.

9.Të dhënat personale për fëmijët

Our products and services are not directed toward children under age 13, nor do we knowingly collect personal data from children without the consent of parent(s)/guardian(s). If you find that your child has provided us with personal data without your permission, you may alert us at marketing@dnake.com. If you alert us or we find that we have collected any personal data from children under age 13, we will delete such data as soon as possible.

10. Ndryshimet në këtë politikë

Kjo politikë mund të rishikohet herë pas here për të qenë në përputhje me ligjet aktuale ose arsye të tjera të arsyeshme.Nëse kjo politikë rishikohet, DNAKE do t'i postojë ndryshimet në faqen tonë të internetit dhe politika e re do të hyjë në fuqi menjëherë pas postimit.Nëse bëjmë ndonjë ndryshim material që do të pakësojë të drejtat tuaja sipas kësaj politike, ne do t'ju njoftojmë me email ose me mjete të tjera të zbatueshme përpara se ndryshimet të hyjnë në fuqi.Ne ju inkurajojmë që të rishikoni periodikisht këtë politikë për informacionet më të fundit.

QITO TANI
QITO TANI
Nëse jeni të interesuar për produktet tona dhe dëshironi të dini informacion më të detajuar, ju lutemi na kontaktoni ose lini një mesazh.Ne do të jemi në kontakt brenda 24 orëve.