Gizlinlik syýasaty

Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. we onuň şahamçalary (bilelikde "DNAKE", "biz") şahsy durmuşyňyza hormat goýýarys we maglumatlary goramak kanunlaryna laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzy dolandyrýarys.Bu Gizlinlik Policyörelgesi, haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýandygymyzy, ony nähili ulanýandygymyzy, nädip goraýandygymyzy we paýlaşýandygymyzy we nädip dolandyryp biljekdigiňize düşünmäge kömek etmek üçin niýetlenendir.Sahypamyza girmek we / ýa-da siziň bilen iş gatnaşyklarymyzy ösdürmek üçin şahsy maglumatlaryňyzy bize ýa-da işewür hyzmatdaşlarymyza aýan etmek bilen, şu Gizlinlik syýasatynda beýan edilen amallara razy bolýarsyňyz.Gizlinlik syýasatymyz ("şu Syýasat") hakda has giňişleýin maglumat almak üçin aşakdakylary üns bilen okaň.

Şübheden gaça durmak üçin aşakdaky adalgalarda mundan beýläk kesgitlenen kesgitlemeler bolmaly.
Products "Önümler" müşderilerimize satýan ýa-da ygtyýarnama berýän programma üpjünçiligimizi we enjamlarymyzy öz içine alýar.
"" Hyzmatlar "onlaýn ýa-da awtonom görnüşde biziň gözegçiligimizdäki satuwdan soňky / satuw hyzmatlaryny we önümleriň beýleki hyzmatlaryny aňladýar.
● "Şahsy maglumatlar", adyňyzy, adresiňizi, e-poçta salgyňyzy, IP adresiňizi ýa-da telefon belgiňizi goşmak bilen sizi tanamak, habarlaşmak ýa-da tapmak üçin ýeke ýa-da başga maglumatlar bilen bilelikde ulanylyp bilinjek islendik maglumatlary aňladýar.Şahsy maglumatlaryňyzda anonim maglumatlary öz içine almaýandygyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.
● "Gutapjyklar", onlaýn hyzmatlarymyza gaýdyp baranyňyzda kompýuteriňizi tanamaga mümkinçilik berýän kompýuteriňiziň gaty diskinde brauzeriňiz tarapyndan saklanýan ownuk maglumatlary aňladýar.

1. Bu syýasat kime degişlidir?

Bu Syýasat, DNAKE şahsy maglumatlaryny maglumat gözegçisi hökmünde ýygnaýan we işleýän her bir adama degişlidir.

Esasy kategoriýalara syn aşakda görkezilýär:
● Müşderilerimiz we olaryň işgärleri;
Our Web sahypamyza girýänler;
Us Biziň bilen aragatnaşyk saklaýan üçünji taraplar.

2.Haýsy şahsy maglumatlary ýygnaýarys?

Bize gönüden-göni berýän şahsy maglumatlaryňyzy, web sahypamyza gireniňizde döredilen şahsy maglumatlary we işewür hyzmatdaşlarymyzyň şahsy maglumatlaryny ýygnaýarys.Jyns ýa-da etnik gelip çykyşyňyzy, syýasy pikirleriňizi, dini ýa-da filosofiki ynançlaryňyzy we maglumatlary goramak kanunçylygy bilen kesgitlenen beýleki duýgur maglumatlary açýan şahsy maglumatlary hiç haçan ýygnamarys.

Directly Bize gönüden-göni berýän şahsy maglumatlaryňyz
Dürli usullar bilen biziň bilen aragatnaşyk saklanyňyzda, meselem, telefon edeniňizde, e-poçta ibereniňizde, wideo konferensiýa / ýygnaga gatnaşanyňyzda ýa-da hasap açanyňyzda gönüden-göni habarlaşmak üçin maglumatlary we beýleki şahsy maglumatlary berýärsiňiz.
Our Web sahypamyza gireniňizde döredilen şahsy maglumatlar
Käbir şahsy maglumatlaryňyz, web sahypamyza gireniňizde, meselem, enjamyňyzyň IP adresi awtomatiki usulda döredilip bilner.Onlaýn hyzmatlarymyz, şeýle maglumatlary ýygnamak üçin gutapjyklary ýa-da şuňa meňzeş tehnologiýalary ulanyp biler.
Business Işewür hyzmatdaşlarymyzdan şahsy maglumatlar
Käbir ýagdaýlarda, biziň we / ýa-da işewür hyzmatdaşyňyz bilen iş gatnaşyklaryňyzyň çäginde bu maglumatlary sizden ýygnap biljek paýlaýjylar ýa-da satyjylar ýaly işewür hyzmatdaşlarymyzdan şahsy maglumatlaryňyzy ýygnap bileris.

3. Şahsy maglumatlaryňyzy nädip ulanyp bileris?

Şahsy maglumatlaryňyzy aşakdaky maksatlar üçin ulanyp bileris:

Marketing Marketing çärelerini geçirmek;
You Hyzmatlarymyz we tehniki goldawymyz bilen üpjün etmek;
Products Önümlerimiz we hyzmatlarymyz üçin täzelenmeler we täzelenmeler bilen üpjün etmek;
Your Islegleriňize esaslanyp maglumat bermek we islegleriňize jogap bermek;
Products Önümlerimizi we hyzmatlarymyzy dolandyrmak we kämilleşdirmek üçin;
Products Önümlerimiz we hyzmatlarymyz barada baha bermek üçin;
Internal Içerki we hyzmat bilen baglanyşykly diňe maksat, galplyk we hyýanatçylykly hereketleriň öňüni almak ýa-da jemgyýetçilik howpsuzlygy bilen baglanyşykly beýleki maksatlar üçin;
Here Şu ýerde beýan edilen degişli maksatlary durmuşa geçirmek üçin telefon, e-poçta ýa-da beýleki aragatnaşyk usullary bilen habarlaşmak.

4. Google Analitikany ulanmak

Google Analytics, Google, Inc. tarapyndan üpjün edilen web analitik hyzmatyny ulanyp bileris, Google Analytics anonim we şahsy däl maglumatlaryňyzy ýygnamak we saklamak üçin gutapjyklary ýa-da şuňa meňzeş tehnologiýalary ulanýar.

Google Analytics-iň gizlinlik ýörelgelerini has giňişleýin maglumat üçin https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ salgysyndan okap bilersiňiz.

5. Şahsy maglumatlaryňyzy nädip gorarys?

Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy biziň üçin uly ähmiýete eýe.Şahsy maglumatlaryňyzy içimizde ýa-da daşarky rugsatsyz girmekden, esassyz ýitmekden, nädogry ulanmakdan, üýtgetmekden ýa-da ýok etmekden goramak üçin degişli tehniki we guramaçylyk çäreleri gördük.Mysal üçin, diňe şahsy maglumatlaryňyza, şahsy maglumatlaryň gizlinligi üçin kriptografiki tehnologiýalara we ulgam hüjümleriniň öňüni almak üçin gorag mehanizmlerine ygtyýarly giriş ygtyýaryny ulanýarys.
Şahsy maglumatlaryňyzy biziň adymyzdan alyp bilýän adamlar, şol bir wagtyň özünde, özüňi alyp barşyň kadalary we ulanylýan hünär tejribesiniň düzgünleri esasynda gizlinlik borjuna eýe.

Şahsy maglumatlaryňyzyň saklanyş möhletleri barada aýdanymyzda, bu syýasatda görkezilen maksatlara ýetmek ýa-da degişli maglumatlary goramak kanunçylygyny berjaý etmek üçin zerur bolan möhleti saklamaly däldiris.Baglanyşyksyz ýa-da artykmaç maglumatlaryň mümkin boldugyça gysga wagtda pozulmagyny ýa-da anonimleşdirilmegini üpjün etmäge synanyşýarys.

6. Şahsy maglumatlaryňyzy nädip paýlaşýarys?

DNAKE şahsy maglumatlaryňyzy satmaýar, kärendesine almaýar we satmaýar.Bu syýasatda görkezilen maksatlar üçin maglumatlaryňyzy işewür hyzmatdaşlarymyz, hyzmat satyjylarymyz, ygtyýarly üçünji tarap agentleri we potratçylary (bilelikde "üçünji taraplar"), guramaňyzyň hasap dolandyryjylary we bölümlerimiz bilen paýlaşyp bileris.
Biziň işimizi dünýä derejesinde amala aşyrýandygymyz sebäpli, şahsy maglumatlaryňyz beýleki ýurtlardaky üçünji taraplara geçirilip, ýokarda agzalan maksatlar üçin biziň adymyzdan saklanyp we işlenip bilner.

Şahsy maglumatlaryňyzy berýän üçünji taraplar, maglumatlary goramak kanunçylygynyň ýerine ýetirilmegi üçin jogapkär bolup bilerler.DNAKE bu üçünji taraplar tarapyndan şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemek üçin jogapkärçilik çekmeýär.Üçünji tarapyň şahsy maglumatlaryňyzy DNAKE prosessory hökmünde işleýändigi we şonuň üçin biziň haýyşymyz we görkezmelerimiz boýunça hereket etse, maglumatlary goramak kanunçylygynda görkezilen talaplara laýyk gelýän üçünji tarap bilen maglumatlary gaýtadan işlemek şertnamasyny baglaşarys.

7. Şahsy maglumatlaryňyzy nädip dolandyryp bilersiňiz?

Şahsy maglumatlaryňyzy birnäçe usul bilen dolandyrmaga hakyňyz bar:

● Siziň saklaýan şahsy maglumatlaryňyz barada size habar bermegimizi haýyş edip bilersiňiz.
Personal Şahsy maglumatlaryňyzy nädogry, doly däl bolsa ýa-da kanuny düzgünlere ters gelýän bolsa, düzedip, doldurmagy, pozmagy ýa-da blokirlemegi haýyş edip bilersiňiz.Şahsy maglumatlaryňyzy pozmagy saýlasaňyz, käbir şahsy maglumatlaryňyzy kezzaplygyň we hyýanatçylykly hereketleriň öňüni almak we / ýa-da kanun tarapyndan rugsat edilen kanuny talaplary berjaý etmek üçin zerur derejede saklap biljekdigimizi bilmelisiňiz.
● Sizden e-poçta we habarlary islän wagtyňyz abunalykdan aýyrmaga hakyňyz bar, indi almak islemeýän bolsaňyz tölegsiz.
Also Şeýle hem şahsy maglumatlaryňyzyň gaýtadan işlenmegine garşy çykmaga hakyňyz bar.Kanun tarapyndan talap edilse, gaýtadan işlemegi bes ederis.Siziň gyzyklanmalaryňyzdan, hukuklaryňyzdan we azatlyklaryňyzdan has ýokary ýa-da kazyýet işini gozgamak, amala aşyrmak ýa-da subut etmek bilen baglanyşykly esasly esaslar bar bolsa, gaýtadan işlemegi dowam etdireris.

8.Biziň aragatnaşyklarymyz we arz-şikaýatlaryňyz

Please contact us by sending an email to marketing@dnake.com if you have any questions regarding this policy or if you would like to exercise your rights to control your personal data.
If you believe that we have breached this policy or any applicable data protection legislation, you may lodge a complaint by sending an email to marketing@dnake.com. Please provide us with specific details about your complaint as well as any supporting evidence. We will investigate the issue and determine the steps that are needed to resolve your complaint appropriately. We will contact you if we require any additional information from you and will notify you in writing of the outcome of the investigation.

9. Çagalar hakda şahsy maglumatlar

Our products and services are not directed toward children under age 13, nor do we knowingly collect personal data from children without the consent of parent(s)/guardian(s). If you find that your child has provided us with personal data without your permission, you may alert us at marketing@dnake.com. If you alert us or we find that we have collected any personal data from children under age 13, we will delete such data as soon as possible.

10. Bu syýasata üýtgeşmeler

Bu syýasat, häzirki kanunlary ýa-da beýleki esasly sebäpleri berjaý etmek üçin wagtal-wagtal täzeden seredilip bilner.Bu syýasata täzeden seredilse, DNAKE üýtgeşmeleri web sahypamyzda ýerleşdirer we täze syýasat ýerleşdirilenden soň güýje girer.Bu syýasata laýyklykda hukuklaryňyzy pese gaçyrjak haýsydyr bir möhüm üýtgeşme etsek, üýtgeşmeler güýje girmezden ozal size e-poçta ýa-da başga usullar bilen habar bereris.Iň soňky maglumat üçin bu syýasaty wagtal-wagtal gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.