AASsat we SMART INTERKOM ÇÖZGÜLLERI

Interkom we öý awtomatlaşdyryş çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi bolan DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. innowasiýa we ýokary hilli interkom we akylly öý önümlerini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.2005-nji ýylda döredilen gününden başlap, DNAKE kiçi biznesden integral interkom ulgamlaryny üpjün edýän uly, dünýä derejesinde ykrar edilen pleýere öwrüldi.Biziň wezipämiz, müşderilerimize gündelik durmuşynda howpsuzlygy we amatlylygy ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän aňsat we akylly interkom çözgütlerini döretmekdir.

Bu pudakda 19 ýyllyk tejribe bilen, IP esasly interkomlar, bulut platformasy, 2 simli interkomlar, öý dolandyryş paneli, akylly datçikler, simsiz gapy jaňlary we başgalar ýaly köp sanly interkom we akylly öý önümlerini ösdürdik.DNAKE önümleri ýokary öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edip, iň häzirki zaman tehnologiýasy bilen gurlupdyr.Simpleönekeý ýaşaýyş interkom ulgamyny ýa-da çylşyrymly täjirçilik çözgüdini gözleýän bolsaňyzam, islegleriňize görä iň oňat akylly öý we interkom çözgütlerini bermek üçin tejribämiz we tejribämiz bar.Innowasiýa, hil we müşderini kanagatlandyrmak bilen, DNAKE interkom we akylly öý çözgütleri üçin ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.

IP INTERKOM Tejribe (ARYLLAR)
UYL ÖNÜM ÖNÜMLERI (UNITS)
DNAKE TEHNOLOGI PASY PARKY (m2)

DNAKE INNOWASI RA RUHYNYOU ÖOUÜNI ALMAK ÜÇIN

230504-DNAKE-CMMI-5 hakda

90-dan gowrak ýurt bize ynanýar

DNAKE 2005-nji ýylda döredileninden bäri global aýak yzyny Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Awstraliýa, Afrika, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly 90-dan gowrak ýurda we sebite ýaýratdy.

Global MKT

BIZIW AWRATLARYMYZ WE TEKLIPLERimiz

Biziň maksadymyz, ulanyjylara amatly we içgin tejribe bermek arkaly iň täze önümleri has elýeterli etmek.DNAKE-nyň howpsuzlyk pudagyndaky başarnyklary dünýä derejesinde ykrar edildi.

2022-nji GLOBAL TOP HOWPSUZLYGYNDA 22-NJI TERJIME EDILDI 50

“Messe Frankfurt” -yň eýeçiligindäki “& s” Magazineurnaly 18 ýyl bäri dünýäniň iň gowy 50 fiziki howpsuzlyk kompaniýasyny yglan edýär.

 

DNK ÖSÜŞ TARYHY

2005

DNAKE BIRINJI EPdim

  • DNAKE döredildi.

2006-2013

Düýşümiz üçin synanyşyň

  • 2006: Interkom ulgamy girizildi.
  • 2008: IP wideo gapy telefony işe girizildi.
  • 2013: SIP wideo interkom ulgamy çykdy.

2014-2016

Hiç haçan täzelenmek üçin ýerimizi basmaň

  • 2014: android esasly interkom ulgamy açyldy.
  • 2014: DNAKE iň oňat 100 emläk öndürijisi bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýup başlady.

2017-nji ýyl

HER ADAM ED. .R

  • 2017: DNAKE Hytaýyň iň ýokary SIP wideo interkom üpjün edijisine öwrüldi.
  • 2019: DNAKE v-de ileri tutulýan nyrh bilen 1-nji ýerde durýarideo interkom pudagy.
  • 2020: DNAKE (300884) Şençzhenen bir Stockasy ChiNext tagtasynda görkezildi.
  • 2021: DNAKE halkara bazaryna ünsi jemledi.

TEHNOLOGIARTA HYZMATDAŞLARY

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.