Zásady ochrany osobných údajov

Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. a jej pridružené spoločnosti (spoločne „DNAKE“, „my“) rešpektujú vaše súkromie a nakladajú s vašimi osobnými údajmi v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov.Tieto Zásady ochrany osobných údajov vám majú pomôcť pochopiť, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich používame, ako ich chránime a zdieľame a ako ich môžete kontrolovať.Vstupom na našu webovú stránku a/alebo sprístupnením vašich osobných údajov nám alebo našim obchodným partnerom na podporu našich obchodných vzťahov s vami súhlasíte s postupmi popísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce informácie, aby ste sa dozvedeli viac o našich zásadách ochrany osobných údajov (ďalej len „tieto zásady“).

Aby sa predišlo pochybnostiam, nižšie uvedené pojmy majú definície uvedené nižšie.
● „Produkty“ zahŕňajú softvér a hardvér, ktorý predávame alebo licencujeme našim klientom.
● „Služby“ znamenajú popredajné/popredajné služby a iné služby produktov, ktoré máme pod kontrolou, či už online alebo offline.
● „Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie, ktoré samostatne alebo v kombinácii s inými informáciami možno použiť na rýchlu identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu, vrátane, ale nie výlučne, vášho mena, adresy, e-mailovej adresy, IP adresy alebo telefónneho čísla.Upozorňujeme, že vaše osobné údaje neobsahujú informácie, ktoré boli anonymizované.
● „Cookies“ znamenajú malé časti informácií, ktoré váš prehliadač ukladá na pevný disk vášho počítača, čo nám umožňuje rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite k našim online službám.

1. Na koho sa tieto Zásady vzťahujú?

Tieto Zásady sa vzťahujú na každú fyzickú osobu, o ktorej DNAKE ako správca údajov zhromažďuje a spracúva jej osobné údaje.

Prehľad hlavných kategórií je uvedený nižšie:
● Naši klienti a ich zamestnanci;
● Návštevníci našej webovej stránky;
● Tretie strany, ktoré s nami komunikujú.

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám priamo poskytnete, osobné údaje vygenerované pri návšteve našej webovej stránky a osobné údaje od našich obchodných partnerov.Nikdy nebudeme zhromažďovať žiadne osobné údaje odhaľujúce váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie a žiadne iné citlivé údaje definované platnou legislatívou na ochranu údajov.

● Osobné údaje, ktoré nám priamo poskytnete
Priamo nám poskytujete kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje, keď s nami komunikujete rôznymi spôsobmi, napríklad keď zavoláte, pošlete e-mail, pripojíte sa k videokonferencii/stretnutiu alebo si vytvoríte účet.
● Osobné údaje generované počas vašej návštevy našej webovej stránky
Niektoré z vašich osobných údajov môžu byť generované automaticky, keď navštívite našu webovú stránku, napríklad IP adresa vášho zariadenia.Naše online služby môžu na zhromažďovanie takýchto údajov používať súbory cookie alebo iné podobné technológie.
● Osobné údaje od našich obchodných partnerov
V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje od našich obchodných partnerov, ako sú distribútori alebo predajcovia, ktorí môžu tieto údaje od vás získavať v kontexte vášho obchodného vzťahu s nami a/alebo obchodným partnerom.

3.Ako môžeme použiť vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

● vykonávanie marketingových aktivít;
● poskytovanie našich služieb a technickej podpory;
● poskytovanie aktualizácií a inovácií pre naše produkty a služby;
● poskytovanie informácií na základe vašich potrieb a odpovedanie na vaše požiadavky;
● Na správu a zlepšovanie našich produktov a služieb;
● Pre dopyt po hodnotení našich produktov a služieb;
● Len na interné účely a účely súvisiace so službami, predchádzanie podvodom a zneužitiu alebo iné účely súvisiace s verejnou bezpečnosťou;
● Komunikácia s vami prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo iných komunikačných metód na implementáciu príslušných účelov popísaných vyššie.

4. Používanie Google Analytics

Môžeme používať Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Analytics používa súbory cookie alebo iné podobné technológie na zhromažďovanie a uchovávanie vašich informácií, ktoré sú anonymné a nie sú osobné.

Pre viac informácií si môžete prečítať Zásady ochrany osobných údajov Google Analytics na https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

5.Ako chránime vaše osobné údaje?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.Prijali sme náležité technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom v rámci nás alebo zvonka a pred svojvoľnou stratou, zneužitím, zmenou alebo zničením.Napríklad používame mechanizmy kontroly prístupu, aby sme povolili iba autorizovaný prístup k vašim osobným údajom, kryptografické technológie na zachovanie dôvernosti osobných údajov a ochranné mechanizmy na predchádzanie systémovým útokom.
Osoby, ktoré majú v našom mene prístup k vašim osobným údajom, majú povinnosť mlčanlivosti, okrem iného na základe pravidiel správania a pravidiel odbornej praxe, ktoré sa na nich vzťahujú.

Pokiaľ ide o doby uchovávania vašich osobných údajov, zaväzujeme sa, že ich nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách alebo na dodržanie platných právnych predpisov o ochrane údajov.A snažíme sa zabezpečiť, aby irelevantné alebo nadmerné údaje boli vymazané alebo anonymizované hneď, ako to bude primerane možné.

6.Ako zdieľame vaše osobné údaje?

DNAKE neobchoduje, neprenajíma ani nepredáva vaše osobné údaje.Vaše informácie môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, dodávateľmi služieb, oprávnenými zástupcami tretích strán a zmluvnými partnermi (ďalej spoločne len „tretie strany“), správcami účtov vašej organizácie a našimi pridruženými spoločnosťami na akýkoľvek z účelov uvedených v týchto zásadách.
Keďže podnikáme globálne, vaše osobné údaje môžu byť prenášané tretím stranám v iných krajinách, uchovávané a spracovávané v našom mene na vyššie uvedené účely.

Tretie strany, ktorým poskytujeme vaše osobné údaje, môžu byť samy zodpovedné za dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov.DNAKE nezodpovedá ani neručí za spracovanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami.V rozsahu, v akom tretia strana spracúva Vaše osobné údaje ako spracovateľ DNAKE, a teda koná na základe našej žiadosti a pokynov, uzatvárame zmluvu o spracúvaní údajov s takou treťou stranou, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v právnych predpisoch o ochrane údajov.

7.Ako môžete kontrolovať svoje osobné údaje?

Máte právo kontrolovať svoje osobné údaje niekoľkými spôsobmi:

● Máte právo požiadať nás, aby sme vás informovali o akýchkoľvek vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame.
● Máte právo nás požiadať o opravu, doplnenie, vymazanie alebo zablokovanie vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, neúplné alebo sa spracúvajú v rozpore s ktorýmkoľvek zákonným ustanovením.Ak sa rozhodnete vymazať svoje osobné údaje, mali by ste si byť vedomí toho, že niektoré z vašich osobných údajov si môžeme ponechať v rozsahu potrebnom na zabránenie podvodom a zneužitiu a/alebo na splnenie zákonných požiadaviek, ako to povoľuje zákon.
● Máte právo kedykoľvek a bezplatne zrušiť odber e-mailov a správ od nás, ak si ich už neželáte dostávať.
● Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.Spracovanie prerušíme, ak to vyžaduje zákon.V spracúvaní budeme pokračovať, ak na to budú existovať oprávnené naliehavé dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ktoré súvisia s podaním, výkonom alebo odôvodnením právneho úkonu.

8.Naše kontakty a váš reklamačný poriadok

Please contact us by sending an email to marketing@dnake.com if you have any questions regarding this policy or if you would like to exercise your rights to control your personal data.
If you believe that we have breached this policy or any applicable data protection legislation, you may lodge a complaint by sending an email to marketing@dnake.com. Please provide us with specific details about your complaint as well as any supporting evidence. We will investigate the issue and determine the steps that are needed to resolve your complaint appropriately. We will contact you if we require any additional information from you and will notify you in writing of the outcome of the investigation.

9.Osobné údaje o deťoch

Our products and services are not directed toward children under age 13, nor do we knowingly collect personal data from children without the consent of parent(s)/guardian(s). If you find that your child has provided us with personal data without your permission, you may alert us at marketing@dnake.com. If you alert us or we find that we have collected any personal data from children under age 13, we will delete such data as soon as possible.

10. Zmeny týchto zásad

Táto politika môže byť z času na čas revidovaná, aby bola v súlade s platnými zákonmi alebo z iných primeraných dôvodov.Ak budú tieto zásady revidované, DNAKE zverejní zmeny na našej webovej stránke a nové zásady nadobudnú účinnosť ihneď po zverejnení.Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny, ktoré obmedzia vaše práva vyplývajúce z týchto zásad, upozorníme vás na to e-mailom alebo iným vhodným spôsobom predtým, ako zmeny nadobudnú účinnosť.Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady, aby ste získali najnovšie informácie.

CITOVANIE TERAZ
CITOVANIE TERAZ
Ak máte záujem o naše produkty a chcete vedieť podrobnejšie informácie, kontaktujte nás alebo nám zanechajte správu.Budeme vás kontaktovať do 24 hodín.