Jemgyýetçilik üçin interkom çözgüdi

Diňe ýönekeý aragatnaşykdan başga, interkom ulgamlary hem çeýe giriş dolandyryş ulgamy hökmünde çykyş edýär
wagtlaýyn gelýänlere PIN kody ýa-da giriş kartasy bilen paýlamak mümkinçiligine eýe.

BU NÄHILI IŞLEÝÄR?

231103 Jemgyýetçilik giňişligi interkom çözgüdi

Netijeli aragatnaşyk zerur

 

DNAKE, amatly şertlerde jaň etmek ýa-da kabul etmek üçin howpsuzlyk stansiýalary, awtoulag duralgalary, zallar, awtoulag ýollary tölegleri ýa-da hassahanalar ýaly şowhunly ýerlerde ulanmak üçin döredilen ýokary hilli interkomlary hödürleýär.

Aragatnaşyklar, kompaniýanyň ähli IP we telefon terminallary bilen ulanmak üçin ýasalýar.Senagatyň esasy oýunçylary tarapyndan ulanylýan SIP we RTP protokollary, bar bolan we geljekki VOIP terminallary bilen laýyklygy üpjün edýär.Kuwwat LAN (PoE 802.3af) bilen üpjün edilýändigi sebäpli, bar bolan toruň ulanylmagy gurnama çykdajylaryny azaldýar.

Jemgyýetçilik meýdançasy

Esasy pursatlar

SIP / ýumşak telefonlaryň hemmesine laýyk gelýär

Bar bolan PBX-ni ulanmak

Ykjam we owadan dizaýn

PoE elektrik üpjünçiligini aňsatlaşdyrýar

Faceerüsti monta or ýa-da ýalpak monta

Bejeriş çykdajylaryny azaltmak

Aljyraňňy düwme bilen wandal çydamly beden

Web brauzeri arkaly dolandyryş

Audiookary ses hili

Suw geçirmeýän: IP65

Çalt we tygşytly gurnama

Maýa goýumlaryny azaltmak

Maslahat berilýän önümler

DNAKE Interkom S212

S212

1 düwme SIP wideo gapy telefony

APP-1000x1000px-1

DNAKE akylly durmuş APP

Bulut esasly Interkom programmasy

C-A1

902C-A

Android esasly IP Master Station

KOREBIR MAGLUMAT almak isleýärsiňizmi?

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.