Habarlar Banner

DNAKE wideo interkomy indi ONVIF profil S kepillendirildi

2021-11-30
ONVIF HABARLAR

Sýamen, Hytaý (30-njy noýabr)th, 2021) - Wideo interkomyň öňdebaryjy üpjünçisi DNAKE,wideo interkomlarynyň indi ONVIF Profil S bilen laýyk gelýändigini habar bermekden hoşal.Bu resmi sanaw, ONVIF ülňülerine laýyk gelýän birnäçe goldaw synaglary arkaly gazanylýar.Başgaça aýdylanda, DNAKE wideo interkomlary 3 bilen üznüksiz birleşdirip bolýarrd- geljekde tassyklaýjy çözgütler bilen ONVIF laýyk önümler.

ONVIF näme?

2008-nji ýylda döredilen ONVIF (Açyk tor wideo interfeýsi forumy), IP esasly fiziki howpsuzlyk önümleriniň täsirli sazlaşykly bolmagy üçin standart interfeýsleri üpjün edýän we öňe sürýän açyk pudak forumydyr.ONVIF-iň esasy özenleri, IP esasly fiziki howpsuzlyk önümleriniň arasyndaky aragatnaşygyň standartlaşdyrylmagy, markasyna garamazdan ylalaşyk we ähli kompaniýalar we guramalar üçin açyklyk.

ONVIF PROFILE S näme?

ONVIF Profil S IP esasly wideo ulgamlary üçin niýetlenendir.ONVIF Profil S bilen gabat gelýän gapy stansiýalaryndan wideo gözegçilik edilip we üçünji tarap VMS / NVR ulgamlary bilen ýazga alnyp bilner, bu bolsa ähli görnüşli programmalar üçin howpsuzlyk derejesini ep-esli ýokarlandyrar.Kanal hyzmatdaşlary, satyjylar, gurnaýjylar we ahyrky ulanyjylar indi birleşdirip bilerlerDNAKE interkomlarybar bolan ONVIF laýyk wideo dolandyryş ulgamy we has çeýeligi bilen NVR.

NYME ÜÇIN ONVIF PROFILE S BILEN DNK EDIP BOL? AR?

ONVIF Profil S bilen utgaşdyrylan ulgam kamera ulgamy bilen baglanyşyk, DNAKE gapy stansiýalaryny gözegçilik kameralaryna öwürmäge mümkinçilik berýär we gelýänleri DNAKE interkomy we tor kamerasy arkaly anyk kesgitläp bolýar.IP kameralaryny DNAKE interkom enjamlary bilen baglanyşdyrmak, ulanyjylara esasy stansiýada wideo görmäge mümkinçilik berýär.Howpsuzlyk we ýagdaý habarlylygy ep-esli ýokarlandyrylyp bilner.

Onvif Topologiýasy

DNAKE bu açyk foruma goşuldy, ýokary öndürijilikli enjamlar we arzan bahaly çözgütler bilen howpsuzlyk pudagy üçin has köp sazlaşyklylygy we ylalaşygy döretmäge ygrarlydygyny aýtdy.Artykmaç işçi güýjüniň, zerur däl adam we maddy baýlyklaryň ep-esli azalmagy we wagtyň sarp edilmegi önümleriň ygtybarlylygyny kepillendirer we DNAKE müşderilerine has amatly we peýdaly bolar.

DNAKE HAKYNDA:

2005-nji ýylda döredilen DNAKE (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. (Bir Stocka kody: 300884) wideo interkom önümlerini we akylly jemgyýetçilik çözgütlerini hödürlemekde öňdebaryjy üpjün ediji.DNAKE IP wideo interkomy, 2 simli IP wideo interkomy, simsiz gapy jaňy we ş.m. ýaly önümleriň giňişleýin toplumyny üpjün edýär. Bu pudakda çuňňur gözlegler geçirilende, DNAKE premium akylly interkom önümlerini we çözgütlerini yzygiderli we döredijilikli üpjün edýär.Saparwww.dnake-global.comhas giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyň täzelenmelerini yzarlaňLinkedIn, Facebook, weTwitter.

Baglanyşyk baglanyşyklary:

DNAKE Profil S laýyk gelýän önümleriň doly sanawy üçin girip görmegiňizi haýyş edýäris:https://www.onvif.org/.

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.