Habarlar Banner

DNAKE “Cloud Intercom” çözgüdi üçin esasy täzelenme V1.5.1 çykardy

2024-06-04
Bulut-platforma-V1.5.1 Banner

Sýamen, Hytaý (2024-nji ýylyň 4-nji iýuny) -DNAKE, akylly interkom çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi, bulut interkom teklibine möhüm täzelenme wersiýasy V1.5.1 yglan etdi.Bu täzelenme, kompaniýanyň çeýeligini, göwrümliligini we umumy ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak üçin döredildiinterkom önümleri, bulut platformasy, weSmart Pro APP.

1) GURNAMAK ÜÇIN

• Gurnaýjy we emläk dolandyryjysynyň rol integrasiýasy

Bulut platformasynyň tarapynda, prosesleri tertipleşdirmek we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin birnäçe goşmaçalar edildi.Gurnaýjylara iki rolyň arasynda üznüksiz geçmäge mümkinçilik berýän täze "Gurnaýjy + emläk dolandyryjysy" roly girizildi.Bu täze roly birleşdirmek iş akymlaryny tertipleşdirýär, çylşyrymlylygy peseldýär we platformadaky birnäçe hasaplaryň arasynda geçmek zerurlygyny aradan aýyrýar.Gurnaýjylar indi gurmak meselelerini we emläk bilen baglanyşykly funksiýalary ýeke, bitewi interfeýsden aňsatlyk bilen dolandyryp bilerler.

Bulut platformasynyň çözgüdi V1.5.1

• OTA täzelenmesi

Gurnaýjylar üçin täzelenme, OTA (Howa arkaly) täzelenmelerine amatlylyk getirýär, programma üpjünçiliginiň täzelenmeleri ýa-da uzakdan dolandyrmak wagtynda enjamlara fiziki taýdan girmek zerurlygyny aradan aýyrýar.Aadawsyz aýratyn saýlamalaryň zerurlygyny aradan aýyryp, platformada diňe bir gezek basmak bilen OTA täzelenmeleri üçin maksatly enjam modellerini saýlaň.Belli bir wagtda gyssagly täzelenmelere ýa-da meýilleşdirilen täzelenmelere, iş wagty azaltmak we amatlylygy ýokarlandyrmak üçin çeýe täzeleniş meýilnamalaryny hödürleýär.Bu aýratynlyk, uly göwrümli enjamlarda ýa-da enjamlar köp saýtda ýerleşende, hyzmat etmek üçin zerur wagty we güýji ep-esli azaldar.

Bulut-platforma-jikme-jiklik-sahypa-V1.5.1-1

• Enjamy çalyşmak

Mundan başga-da, “bulut” platformasy indi köne interkom enjamlaryny täze enjamlar bilen çalyşmak işini aňsatlaşdyrýar.Bulut platformasyna täze enjamyň MAC salgysyny giriziň we ulgam maglumatlaryň göçmegini awtomatiki usulda dolandyrýar.Gurlup gutarylandan soň, täze enjam el bilen giriş ýa-da çylşyrymly konfigurasiýa ädimleriniň zerurlygyny aradan aýyryp, köne enjamyň iş ýüküni bökdençsiz alýar.Bu diňe bir wagt tygşytlamak bilen çäklenmän, täze enjamlara rahat we bökdençsiz geçmegi üpjün edip, ýalňyşlyklar mümkinçiligini azaldar.

• identaşaýjylar üçin öz-özüne hyzmat etmek

Gurluşykçylar, bulut platformasy arkaly taslama döredilende ýa-da redaktirlenende “Resaşaýjylaryň ýüzüni hasaba almagyna rugsat beriň”.Bu, ýaşaýjylara ýüz belgisini Smart Pro APP arkaly islän wagtyňyz, islendik ýerde bellige almaga mümkinçilik berýär, gurnaýjylaryň iş ýüküni azaldýar.Möhümi, programma esasly ýazgy prosesi, gurnaýjylaryň gatnaşmagynyň zerurlygyny aradan aýyrýar we ýüz keşbiniň syzmak howpuny ep-esli azaldýar.

• Uzakdan giriş

Gurnaýjylar, tor çäklendirmesiz enjamlary uzakdan barlamak üçin bulut platformasyna girip bilerler.Bulut arkaly enjamlaryň web serwerlerine uzakdan girmegi goldamak bilen, gurnaýjylar enjamlara tehniki hyzmaty we amallary islendik wagt, islendik ýerde ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän çäksiz uzak aragatnaşygy ulanýarlar.

Çalt başlamak

Çözüwimizi çalt öwrenmek isleýänler üçin “Çalt başlangyç” opsiýasy derrew gurnaýjy belligini hödürleýär.Çylşyrymly distribýutor hasaby gurmak zerurlygy bolmazdan, ulanyjylar tejribä çümüp bilerler.Geljekde töleg ulgamymyz bilen meýilleşdirilen integrasiýa bilen, onlaýn satyn alyşlar arkaly Smart Pro APP ygtyýarnamasyny bökdençsiz edinmek, netijeliligi we amatlylygy üpjün edip, ulanyjy syýahatyny hasam tertipleşdirer.

2) MÜMKINI MANAGER ÜÇIN

Bulut-platforma-jikme-jiklik-sahypa-V1.5.1-2

• Köp taslamany dolandyrmak

Propertyeke-täk emläk dolandyryjysy hasaby bilen, birnäçe taslamany dolandyrmak ukyby netijeliligi we öndürijiligi ep-esli ýokarlandyrýar.Diňe “bulut” platformasyna girmek bilen, emläk dolandyryjysy birnäçe giriş zerurlygy bolmazdan dürli taslamalary çalt we netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýän taslamalaryň arasynda aňsatlyk bilen geçip biler.

• Netijeli we uzakdan giriş kartoçkasyny dolandyrmak

Bulut esasly çözgütimiz bilen islendik wagt, islendik ýerde giriş kartalaryny dolandyryň.Gozgalmaýan emläk dolandyryjylary, enjamy ýerinde görmegiň zerurlygyny aradan aýyryp, kompýuter birikdirilen kart okaýjy arkaly giriş kartalaryny aňsatlyk bilen ýazyp bilerler.Düzülen ýazgy usulymyz, belli bir ýaşaýjylar üçin giriş kartalarynyň köpüsine girmäge mümkinçilik berýär we birnäçe ýaşaýjy üçin bir wagtyň özünde kartoçkany ýazmagy goldaýar, netijeliligi ep-esli ýokarlandyrýar we gymmatly wagt tygşytlaýar.

• Derrew tehniki goldaw

Gozgalmaýan emläk dolandyryjylary, bulut platformasyndaky tehniki goldaw aragatnaşyk maglumatlaryna aňsatlyk bilen girip bilerler.Diňe bir gezek basmak bilen, amatly tehniki kömek üçin gurnawçy bilen habarlaşyp bilerler.Gurnaýjylar haçan-da platforma bilen habarlaşmak maglumatlaryny täzelänlerinde, aragatnaşygyň we häzirki zaman goldawynyň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly ähli emläk dolandyryjylary üçin derrew şöhlelenýär.

3) RESIDENTLER ÜÇIN

Bulut-platforma-jikme-jiklik-sahypa-V1.5.1-3

• Täze APP interfeýsi

T“Smart Pro APP” doly özgerişleri başdan geçirdi.Sleumşak we döwrebap interfeýs, ulanyjylara programma arkaly gezmegi we aýratynlyklaryna girmegi aňsatlaşdyrýan, içgin we täsirli ösen ulanyjy tejribesini üpjün edýär.Häzirki wagtda bu programma has giň dünýä tomaşaçylaryna hyzmat edip, dil päsgelçiliklerini aradan aýyrýan sekiz dili goldaýar.

• Amatly, ygtybarly ýüz belgisini hasaba almak 

Identaşaýjylar indi emläk dolandyryjysyna garaşman, “Smart Pro APP” arkaly ýüz belgisini bellige almagyň amatlylygyndan peýdalanyp bilerler.Bu öz-özüne hyzmat etmek aýratynlygy diňe bir wagt tygşytlaman, eýsem howpsuzlygy ýokarlandyrýar, sebäbi üçünji taraplaryň gatnaşmagynyň zerurlygyny aradan aýyrmak bilen ýüz keşbiniň syzmak howpuny ep-esli azaldar.Identaşaýjylar howpsuz we kynçylyksyz tejribä ynanyp bilerler.

• Giňeldilen laýyklyk

Täzelenme, “8” ialüz tanamak Android gapy bekedi ýaly täze modelleri birleşdirip, DNAKE-iň bulut hyzmaty bilen utgaşyklygy giňeldýärS617we 1 düwme SIP wideo gapy telefonyC112.Mundan başga-da, S615 ulanyjylaryna ýapyk monitor, DNAKE Smart Pro APP we ýerüsti ((goşmaça baha funksiýasy) jaň etmäge mümkinçilik berýän ýapyk monitorlar bilen üznüksiz birleşmäge mümkinçilik berýär. Bu täzelenme ýaşaýyş we söwda şertlerinde aragatnaşyk çeýeligini ep-esli ýokarlandyrýar.

Sözümiň ahyrynda, bulut interkom çözgüdi üçin DNAKE-iň giňişleýin täzelenmegi çeýeligi, ulalmagy we ulanyjy tejribesi taýdan möhüm öňe gidişligi görkezýär.Güýçli täze aýratynlyklary girizmek we bar bolan funksiýalary güýçlendirmek bilen, kompaniýa innowasiýa we müşderileriň kanagatlanmagyna ygrarlydygyny ýene bir gezek subut etdi.Bu täzelenme, ulanyjylaryň öz interkom ulgamlary bilen gatnaşygyny ýokarlandyrmak, has amatly, täsirli we ygtybarly geljege ýol açmak üçin düzüldi.

GARŞY ÖNÜMLER

S617-1

S617

8 ”Androidüz tanamak Android gapy bekedi

DNAKE bulut platformasy

Hemme-bir merkezleşdirilen dolandyryş

Smart Pro APP 1000x1000px-1

DNAKE Smart Pro APP

Bulut esasly Interkom programmasy

Soraň.

Entegem soraglaryňyz barmy?

SORAG
SORAG
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz we has jikme-jik maglumat bilmek isleseňiz, bize ýüz tutuň ýa-da habar iberiň.24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.