ដៃគូ

ការចែករំលែកតម្លៃ និងការបង្កើតនាពេលអនាគត។

ក្លាយជាដៃគូ DNAKE

ទុកសារមួយ។
ទុកសារមួយ។
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលរបស់យើង ហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ឬទុកសារ។យើងនឹងទាក់ទងគ្នាក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។