ពិព័រណ៍ និងព្រឹត្តិការណ៍

ប្រតិទិនពិព័រណ៍

 • Secutech ប្រទេសថៃ

  Secutech ប្រទេសថៃ

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី 30 ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិបាងកក (BITEC)

  ស្តង់លេខ៖

  គ២១

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://secutechthailand.tw.messefrankfurt.com/bangkok/en.html

 • ISAF Security 2024

  ISAF Security 2024

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី 9 - 12 ខែតុលា ឆ្នាំ 2024

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ DTM Istanbul (IFM)

  ស្តង់លេខ៖

  4A161

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://www.isaffuari.com/en/

 • សុវត្ថិភាព Essen 2024

  សុវត្ថិភាព Essen 2024

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី 17 - 20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024

  ទីតាំង៖

  Messe Essen ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

  ស្តង់លេខ៖

  សាល 6, 6E19

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://www.security-essen.de/impetus_provider/

 • ព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខឆ្នាំ 2024

  ព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខឆ្នាំ 2024

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  30 មេសា ដល់ 2 ឧសភា 2024

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជាតិ (គ.ជ.ប) ទីក្រុង Birmingham

  ស្តង់លេខ៖

  ៥/L១០៩

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://www.thesecurityevent.co.uk/

 • SECUREX ប៉ូឡូញ

  SECUREX ប៉ូឡូញ

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ២៣-២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

  ទីតាំង៖

  ពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Poznań ប្រទេសប៉ូឡូញ

  ស្តង់លេខ៖

  46

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://securex.pl/en

 • Securika ទីក្រុងម៉ូស្គូ

  Securika ទីក្រុងម៉ូស្គូ

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

  ទីតាំង៖

  ទីក្រុងម៉ូស្គូ មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិ Crocus Expo

  ស្តង់លេខ៖

  D4075

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://securika-moscow.ru/en/

 • ISC ខាងលិច

  ISC ខាងលិច

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ១០-១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

  ទីតាំង៖

  ពិព័រណ៍ Venetian, Las Vegas

  ស្តង់លេខ៖

  ២០៤៨

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://www.discoverisc.com/west/en-us.html

 • Intersec 2024

  Intersec 2024

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឌូបៃ

  ស្តង់លេខ៖

  SA-K41

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://intersec.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html

 • A-Tech Fair

  A-Tech Fair

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ២៣-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសតួកគី

  ស្តង់លេខ៖

  សាល 10A-1

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://en.atechfuari.com/

 • SICUREZZA 2023

  SICUREZZA 2023

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ១៥-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ Fiera Milano Rho ទីក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលី

  ស្តង់លេខ៖

  សាល 5P - ឈរ A01

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://www.sicurezza.it/

 • ACETECH

  ACETECH

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ២-៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

  ទីតាំង៖

  ទីក្រុងបុមបៃ ប្រទេសឥណ្ឌា

  ស្តង់លេខ៖

  H-20A

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://etacetech.com/

 • Secutech ប្រទេសថៃ

  Secutech ប្រទេសថៃ

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី 1-3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិបាងកក (BITEC)

  ស្តង់លេខ៖

  គ២១

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://secutechthailand.tw.messefrankfurt.com/bangkok/en.html

 • CPSE ឆ្នាំ 2023

  CPSE ឆ្នាំ 2023

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ២៥-២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍ Shenzhen ប្រទេសចិន

  ស្តង់លេខ៖

  2C07

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://cpse.com/

 • សន្តិសុខ ISAF

  សន្តិសុខ ISAF

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ១៤-១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ DTM Istanbul (IFM)

  ស្តង់លេខ៖

  4A-173

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://www.isaffuari.com/en/

 • ពិព័រណ៍ CEDIA

  ពិព័រណ៍ CEDIA

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ៧-៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត Colorado, Denver, CO

  ស្តង់លេខ៖

  C1405

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://cediaexpo.com/

 • ព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខឆ្នាំ 2023

  ព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខឆ្នាំ 2023

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី 25-27 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023

  ទីតាំង៖

  NEC ទីក្រុង Birmingham ចក្រភពអង់គ្លេស

  ស្តង់លេខ៖

  ៤/ឃ៦៧

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://www.thesecurityevent.co.uk/

 • ព្រឹត្តិការណ៍សុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យឆ្នាំ 2023

  ព្រឹត្តិការណ៍សុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យឆ្នាំ 2023

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  12-13 មេសា 2023

  ទីតាំង៖

  Brabanthallen, Den Bosch, ហូឡង់

  ស្តង់លេខ៖

  គ.០៥

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://fssevents.nl/english/

 • ISC East 2022

  ISC East 2022

  កាលបរិច្ឆេទ៖

  ថ្ងៃទី ១៦-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

  ទីតាំង៖

  មជ្ឈមណ្ឌល Javits, ញូវយ៉ក

  ស្តង់លេខ៖

  ១២៣៦

  គេហទំព័រ​ផ្លូវការ:

  https://www.isceast.com/

ដកស្រង់ឥឡូវនេះ
ដកស្រង់ឥឡូវនេះ
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលរបស់យើង ហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ឬទុកសារ។យើងនឹងទាក់ទងគ្នាក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។