កន្លែងសាធារណៈ

កន្លែងសាធារណៈ

ដំណោះស្រាយ Intercom សម្រាប់កន្លែងសាធារណៈ

ដំណោះស្រាយ Intercom សម្រាប់កន្លែងសាធារណៈ

កាត់បន្ថយហានិភ័យ និងបង្កើនសុវត្ថិភាពដោយភាពងាយស្រួលក្នុងគ្រប់ស្ថានភាព។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

សរុប1ទំព័រ

ដកស្រង់ឥឡូវនេះ
ដកស្រង់ឥឡូវនេះ
ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលរបស់យើង ហើយចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ឬទុកសារ។យើងនឹងទាក់ទងគ្នាក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។